ศป.ปส.ศกอ.สุ่มตรวจหาสารเสพติดกำลังพลตามโครงการตรวจหาสารเสพติด ศกอ.และจัดงานนิทรรศการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓

พล.อ.ต.สุพจน์ เต่าทอง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ เข้าร่วมการตรวจหาสารเสพติดตามโครงการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะกำลังพล ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นหน่วยงานสีขาว โดยเจ้าหน้าที่จาก ร้อย ทสห.บน. ๑ และนำข้าราชการฯ ชมนิทรรศการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารศูนย์การสงครามทางอากาศ

11k

12k

3k

4k

15k

16k

17k