ศกอ.เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันยาเสพติด ทอ.

นาวาอากาศโทหญิง อรุณี ผาดไธสง รองหัวหน้ากองยุทธศาสตร์ ศูนย์การสงครามทางอากาศ เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันยาเสพติดกองทัพอากาศ ระหว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเบญจธารา บูติคเพลส รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี

1a

2a

3a