ศกอ.เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อบูรณาการแผนพัฒนาบุคลากร ทอ.

นาวาอากาศเอก อภิชาติ นาถนิติธาดา หัวหน้ากองยุทธศาสตร์ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ให้เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อบูรณาการแผนพัฒนาบุคลากร กองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศโท ชานนท์ มุ่งธัญญา รองเสนาธิการทหารอากาศ (กพ.) เป็นประธาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ

1b

2b

3b

4b