พิธีรับส่งหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ และมอบการบังคับบัญชา

ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณให้ พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ศูนย์การสงครามทางอากาศ จัดพิธีรับส่งหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ระหว่าง พลอากาศตรี สุพจน์ เต่าทอง ซึ่งเกษียณอายุราชการ กับ พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศท่านใหม่ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

c1

c2

c3

c4

c5