แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศท่านใหม่

นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ และคณะ เข้าแสดงความยินดีกับ พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็น ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องรับรองศูนย์การสงครามทางอากาศ

a11