แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ และนายทหารฝ่ายเสนาธิการศูนย์การสงครามทางอากาศ

นาวาอากาศเอก สุธี รักชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ แสดงความยินดีกับ พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ และ นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ วันทนา นายทหารฝ่ายเสนาธิการศูนย์การสงครามทางอากาศ ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เข้ารับตำแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เมื่อวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

d1

d2

d3