พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวน สังกัด ศกอ.ประจำปี ๒๕๖๓

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวน สังกัด ศูนย์การสงครามทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีข้าราชการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

 

1b

 

2b

 

3b

 

4b

 

20b