ประชุมคณะทำงาน ศป.ปส.ศกอ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

นาวาอากาศเอก กำพล ลิปิกรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศูนย์การสงครามทางอากาศ แนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

1c

2c

3c