ประชุม คณก.ดำเนินงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ศกอ.

นาวาอากาศเอก กำพล ลิปิกรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ศูนย์การสงครามทางอากาศ เพื่อให้การปฏิบัติตามแนวทางยุทธศาสตร์ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กองทัพอากาศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

o1

o2

o3