ผอ.ศกอ.จัดให้มีกิจกรรม 5 ส.บริเวณอาคารสำนักงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ทำกิจกรรม 5 ส.บริเวณอาคารสำนักงาน โดยร่วมกันทำความสะอาด อาคารสำนักงาน ทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

a1

a2

a3