ผอ.ศกอ.จัดให้มีการเก็บตกกิจกรรม ๕ ส.บริเวณอาคารสำนักงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ เก็บตกกิจกรรม ๕ ส.บริเวณอาคารสำนักงาน โดยร่วมกันทำความสะอาดทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

d1

d2

d3

d4

d5

d7