ผอ.ศกอ.จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานให้สะอาดร่มรื่นสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

g1

g2

g3

g4

g5