หลักสูตรการฝึกหัวหน้าหมู่บินรวมการ ประจำปี ๒๕๖๔

นาวาอากาศเอก กำพล ลิปิกรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการฝึกหัวหน้าหมู่บินรวมการ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องเรียนโรงเรียนการยุทธทางอากาศ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

J11

J21

J31