ผอ.ศกอ.จัดให้มีการเก็บตกกิจกรรม ๕ ส.พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ เก็บตกกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานให้สะอาดร่มรื่นสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และกิจกรรม ๕ ส.เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

k1

k2

k3

k4

k5

k6

k7