ศป.ปส.ศกอ.สุ่มตรวจหาสารเสพติดกำลังพลตามโครงการตรวจหาสารเสพติด ศกอ.และจัดงานนิทรรศการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๔

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ เข้าร่วมการตรวจหาสารเสพติดตามโครงการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะกำลังพล ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นหน่วยงานสีขาว โดยเจ้าหน้าที่จาก ร้อย ทสห.บน. ๑ และนำข้าราชการฯ ชมนิทรรศการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

s1

s2

s3

s4

s5

s6