หลักสูตรการฝึกหัวหน้าหมู่บินรวมการ ประจำปี ๒๕๖๔

นาวาอากาศเอก ปิยศักดิ์ สุเมตติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนการยุทธทางอากาศ ศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรการฝึกหัวหน้าหมู่บินรวมการ ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องเรียนโรงเรียนการยุทธทางอากาศ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

a1

a2