ผอ.ศกอ.จัดให้มีการประชุมข้าราชการและ คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น ศกอ.ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ในคราวเดียวกัน

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมข้าราชการและคณะกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น ศูนย์การสงครามทางอากาศ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ในคราวเดียวกัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

d1

d2

d3