ศกอ.เข้าร่วมประชุมการดำเนินนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ

นาวาอากาศเอก พิเชษฐ เกษม หัวหน้ากองหลักนิยม ศูนย์การสงครามทางอากาศ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ให้เข้าร่วมประชุมการดำเนินนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศตรี พิชิตไชย สุรกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ เป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกรมยุทธการทหารอากาศ

e1

e2