ผอ.ศกอ.จัดให้มีกิจกรรม ๕ ส.บริเวณอาคารสำนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ดำเนินกิจกรรม ๕ ส.บริเวณอาคารสำนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วย และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

g2

g1

g3