ศกอ.ประชุม คณก.จัดทำวารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๘๐ ครั้งที่ ๑

นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ วันทนา นายทหารฝ่ายเสนาธิการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๘๐ ครั้งที่ ๑ โดยมี คณะกรรมการจัดทำวารสารการสงครามทางอากาศของศูนย์การสงครามทางอากาศเข้าร่วมประชุม ฯ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

k1

k2

k3