ผอ.ศกอ.จัดให้มีกิจกรรม ๕ ส.พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ดำเนินกิจกรรม ๕ ส.พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานส่งเสริมคุณภาพของงาน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

m1

m2

m3

m4

m5