ศกอ.เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงของ บก.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๔

นาวาอากาศเอก พิเชษฐ เกษม หัวหน้ากองหลักนิยม ศูนย์การสงครามทางอากาศ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ให้เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงของกองบัญชาการกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

p1