ผอ.ศกอ.จัดให้มีกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวไร้สารพิษตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงาน

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ดำเนินกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวไร้สารพิษตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ข้าราชการมีกิจกรรมร่วมกันและใช้เป็นอาหารในหน่วย พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

n1

n2

n3

n4