ศกอ.จัดกิจกรรม ๕ ส.บริเวณด้านหลังอาคารอเนกประสงค์ทำให้พื้นที่สะอาด และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

นาวาอากาศเอก กำพล ลิปิกรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ จัดกิจกรรม ๕ ส.บริเวณด้านหลังอาคารอเนกประสงค์ทำให้พื้นที่สะอาด และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

a1

a2

a3