ศกอ.ประชุมการจัดทำควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วย ประจำปี ๒๕๖๔

นาวาอากาศเอก พิเชษฐ เกษม หัวหน้ากองหลักนิยม ศูนย์การสงครามทางอากาศ และข้าราชการประชุมการจัดทำควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงของศูนย์การสงครามทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

c1

c2