ผอ.ศกอ.จัดให้มีการเก็บตกกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวไร้สารพิษตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบริเวณด้านหลังอาคารสำนักงาน

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ เก็บตกกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวไร้สารพิษตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ข้าราชการมีกิจกรรมร่วมกันและใช้เป็นอาหารในหน่วย พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงาน ให้สะอาดร่มรื่นสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

d1

d2

d4