ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยง ศกอ.

นาวาอากาศเอก กำพล ลิปิกรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยง ศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

h1

h2

h3