ผอ.ศกอ.จัดให้มีกิจกรรม ๕ ส.บริเวณโดยรอบแปลงปลูกพืชผักสวนครัวไร้สารพิษตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ดำเนินกิจกรรม ๕ ส.บริเวณโดยรอบแปลงปลูกพืชผักสวนครัวไร้สารพิษตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ข้าราชการมีกิจกรรมร่วมกันและใช้เป็นอาหารภายในหน่วย พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงาน เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

1k

2k

3k

4k