ประชุม คณก.การนำข้อมูลของหน่วยลงในระบบบริหารจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Publishing) ศกอ.

นาวาอากาศเอก กำพล ลิปิกรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการนำข้อมูลของหน่วยลงในระบบบริหารจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Publishing) ศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

1l

2l