ผอ.ศกอ.จัดกิจกรรม ๕ ส.กำจัดวัชพืชบริเวณแปลงปลูกพืชผักสวนครัวไร้สารพิษตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและรอบอาคารสำนักงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ดำเนินกิจกรรม ๕ ส.กำจัดวัชพืชบริเวณแปลงปลูกพืชผักสวนครัวไร้สารพิษตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เป็นอาหารภายในหน่วยและรอบอาคารสำนักงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

b1

b2

b4