ผอ.ศกอ.เก็บตกกิจกรรม ๕ ส.กำจัดวัชพืชบริเวณแปลงปลูกพืชผักสวนครัวไร้สารพิษตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและรอบอาคารสำนักงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ เก็บตกกิจกรรม ๕ ส.กำจัดวัชพืชบริเวณแปลงปลูกพืชผักสวนครัวไร้สารพิษตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เป็นอาหารภายในหน่วยและรอบอาคารสำนักงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

c11

c22

c33

c44