ผอ.ศกอ.เก็บตกกิจกรรมสันทนาการกำจัดวัชพืชบริเวณสวนพืชผักไร้สารพิษตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ เก็บตกกิจกรรมสันทนาการกำจัดวัชพืชบริเวณสวนพืชผักไร้สารพิษตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เป็นอาหารภายในหน่วยพร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

f1

f2

f3

f4

f5

f6