ผอ.ศกอ.จัดกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทางเพื่อสุขภาพของกำลังพลในหน่วยต่อต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๒

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ วิ่งสะสมระยะทางเพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงของกำลังพลในหน่วยต่อต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณอาคารศูนย์การสงครามทางอากาศ

z1

z3

z2