ศกอ.สนับสนุน ชุด PPE จำนวน ๑๐๐ ชุด ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ สนับสนุน ชุด PPE จำนวน ๑๐๐ ชุด ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เมื่อ วันจันทร์ ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ