ศกอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติงานตามภารกิจหน่วยเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้กำลังทางอากาศ

(รร.การยุทธทางอากาศ)

นาวาอากาศเอก กำพล ลิปิกรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติงานตามภารกิจหน่วยเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้กำลังทางอากาศ (รร.การยุทธทางอากาศ) ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประขุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

a1

a2