ศกอ.จัดกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณสถานที่ทำงานเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

นาวาอากาศเอก กำพล ลิปิกรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสถานที่ทำงานเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ อาคารศูนย์การสงครามทางอากาศ

k1

k2

k3

k4

k5