ผอ.ศกอ.จัดกิจกรรมสันทนาการบริเวณสวนพืชผักด้านหลังอาคารสำนักงานให้สะอาด ร่มรื่น สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

และป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ทำกิจกรรมสันทนาการบริเวณสวนพืชผักด้านหลังอาคารสำนักงานให้สะอาด ร่มรื่น สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

s11

s3

s12

s4

s5

s6

s7