ผอ.ศกอ.จัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวไร้สารพิษตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งพัฒนา

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงาน

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ดำเนินกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวไร้สารพิษตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ข้าราชการมีกิจกรรมร่วมกันและใช้เป็นอาหารภายในหน่วย พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานให้สะอาดสวยงามเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

a11

a22

a33

a44

a55

a66

a77