ผอ.ศกอ.จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งปลูกพืชผักสวนครัวไร้สารพิษตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทำให้สะอาดร่มรื่นพร้อมทั้งปลูกพืชผักสวนครัวไร้สารพิษตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้เป็นอาหารภายในหน่วย และเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันพุธที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

f1

f2

f30

f4

f5

f6