ศกอ.มอบอาหารกล่อง จำนวน ๒๕๐ กล่องและน้ำดื่ม จำนวน ๒๕ แพ็ค ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งผู้ป่วย

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑ และพนักงานบริษัท ปิติห้องเย็น จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

ในการสู้ภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ และ นาวาอากาศเอก กำพล ลิปิกรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ มอบอาหารกล่อง จำนวน ๕๐ กล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๕ แพ็ค ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑ และมอบอาหารกล่อง จำนวน ๒๐๐ กล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๒๐ แพ็ค ให้กับพนักงานบริษัท ปิติห้องเย็น จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ในการสู้ภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑ และบริษัท ปิติห้องเย็น จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

a11

a3

a4