พิธีรับส่งหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ และมอบการบังคับบัญชา

ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณให้ นาวาอากาศเอก กำพล ลิปิกรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ศูนย์การสงครามทางอากาศ จัดพิธีรับส่งหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ระหว่าง พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ กับ พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศท่านใหม่ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

1a

2a

4a