แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศท่านใหม่

นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ และคณะ เข้าแสดงความยินดีกับ พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็น ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรองศูนย์การสงครามทางอากาศ

d1

d2

d3