ประชุม คณก.พัฒนาเว็บไซต์ ศกอ.ครั้งที่ ๑/๖๕

นาวาอากาศเอก สุทธิชาติ จิตแกล้ว รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

นอก44