ประชุม คณก.กิจกรรม ๕ ส. ของ ศกอ.ครั้งที่ ๑/๖๕

นาวาอากาศเอก สุทธิชาติ จิตแกล้ว รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรม ๕ ส. ของศูนย์การสงครามทางอากาศ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

8

ใน2 

 

 85