ประชุม คณก.พัฒนาระบบราชการ ศกอ.

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการศูนย์การสงครามทางอากาศ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

2

5 

 

 3