ผอ.ศกอ.นำรายได้จากการจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศลเพื่อสวัสดิการ ศกอ.ฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน ๑ จำกัด

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำรายได้จากการจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศลเพื่อสวัสดิการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ( สองแสนบาทถ้วน ) ฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน ๑ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเฉพาะเงินปันผลปลายปีมาเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน ๑ จำกัด

k55