ประชุมคณะกรรมการและคณะเจ้าหน้าที่การดำเนินงานของ ศกอ.ประจำปี ๒๕๖๕

นาวาอากาศเอก สุทธิชาติ จิตแกล้ว รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านความมั่นคงในชีวิตของกำลังพล, คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด และคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินงานวัฒนธรรมองค์กรของ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

f1