ประชุมพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการจัดและอตัรา ศกอ.

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผอ.ศกอ.เป็นประธานการประชุมพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการจัดและอตัรา ศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศกอ.

1w

2w