ศกอ.เข้าร่วมประชุม ทอ.ครั้งที่ ๔/๖๕

นาวาอากาศเอก สุทธิชาติ จิตแกล้ว รอง ผอ.ศกอ.และนาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ วันทนา ฝสธ.ศกอ.เข้าร่วมประชุมกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๔/๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ปฏิบัติการกองบิน ๑

Untitled 1