ศกอ.เข้าร่วมประชุมพิจารณาการจัดและอัตรา ทอ.

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผอ.ศกอ.เข้าร่วมประชุมพิจารณาการจัดและอัตรา กองทัพอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศกอ.

h1